SNP Detail For snp_sb002002573552    [See in GBrowse]
1.General Information
SNP ID: snp_sb002002573552
Organism: Sorghum
Individual: BTx642
Create time: 2015-01-01
Last update: 2015-01-01
2.Allele Information
Platform: SOLEXA
Method: sequence
SNP Class: SNP
Genotype: A
5'flank: CCAGAATGTCCTTACTTTAGTTTGTTGGGT
3'flank: GTTGTGGTAATAGTGATGATCTATTTACTG
3.Reference Map information
Chrom Position Reference BTx642
Chr10 1152 C A
4.Gene information
Gene model(s)
Gene ID Position in Gene Strands Gene Allele Location
NA NA NA NA NA
Transcript Protein
SNP to transcript Accession Position in Transcript Allele change Accession Position in Protein Residue change
NA NA NA NA NA NA NA
5.SNPs of other individuals in this position
SNP_ID Individual Genotype 5' Near Seq 30 bp 3' Near Seq 30 bp Create time Last update time
snp_sb035043097441 PI585749 A CCAGAATGTCCTTACTTTAGTTTGTTGGGT GTTGTGGTAATAGTGATGATCTATTTACTG 2015-01-01 2015-01-01
snp_sb012013907767 LR9198 M CCAGAATGTCCTTACTTTAGTTTGTTGGGT GTTGTGGTAATAGTGATGATCTATTTACTG 2015-01-01 2015-01-01
snp_sb025028197805 SC23 A CCAGAATGTCCTTACTTTAGTTTGTTGGGT GTTGTGGTAATAGTGATGATCTATTTACTG 2015-01-01 2015-01-01
snp_sb009010423721 IS9710 A CCAGAATGTCCTTACTTTAGTTTGTTGGGT GTTGTGGTAATAGTGATGATCTATTTACTG 2015-01-01 2015-01-01
snp_sb001001036806 Ai4 A CCAGAATGTCCTTACTTTAGTTTGTTGGGT GTTGTGGTAATAGTGATGATCTATTTACTG 2015-01-01 2015-01-01
snp_sb039057366977 IBC/E-38432 A CCAGAATGTCCTTACTTTAGTTTGTTGGGT GTTGTGGTAATAGTGATGATCTATTTACTG 2015-01-01 2015-01-01
6.Fasta Information
TAGACAATTT CATAAGCTTT CCAGAATGTC CTTACTTTAG TTTGTTGGGT
A
GTTGTGGTAA TAGTGATGAT CTATTTACTG AGCTACTTCC GTTCTATGTT